strona główna | Kontakt | Użyteczne strony | Dojazd | mapa serwisu

2019-02-27

Telefon zawałowy

Pod tym telefonem 24h na dobę dyżuruje lekarz przyjmujący zgłoszenia o zawale serca

czytaj więcej

2019-02-26

Jak wykonać mammografię w Szpitalu MSWiA w Białymstoku

Pacjentki, które wymagają wykonania tego badania powinny zgłosić się ze skierowaniem do Poradni Chirurgii Onkologicznej lub Poradni Ginekologicznej. W tych poradniach zostanie przeprowadzona kwalifikacja i wystawione będzie skierowanie do wykonania badania mammografii

czytaj więcej

2017-07-13

!!! PRACA !!!


Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy w naszym Szpitalu

czytaj więcej

2015-06-19

E-REJESTRACJA

Medyczny Portal Informacyjny - to najłatwiejszy sposób na zapisanie się na wizytę do lekarza specjalisty. Sprawdź jakie to łatwe

czytaj więcej

2015-02-06

INTRANET

Witamy na stronie Intranetu pracowników Ulubionego Szpitala Białostoczan

czytaj więcej

2014-12-09

Pomoc Weteranom

Ulubiony Szpital Białostoczan przypomina, że osobom o statusie weterana funkcjonariusza lub weterana poszkodowanego funkcjonariusza przysługują uprawnienia z zakresu świadczeń zdrowotnych

czytaj więcej

2014-10-30

e-Rejestracja rusza

Nie stój w kolejkach do rejestracji, nie siedź całymi dniami na telefonie. Bądż sprytny i w kilku prostych krokach załóż przez internet konto w MPI -  Medycznym Portalu Informacyjnym - a potem wygodnie rezerwuj wizyty u dowolnego lekarza. To takie proste

czytaj więcej

2013-05-16

Badania Kliniczne

Ulubiony Szpital Białostoczan jako doskonale wyposażona placówka i miejsce pracy świetnych specjalistów, idealnie nadaje się do do realizacji nowoczesnych badań klinicznych

czytaj więcej

2011-10-28

Konkursy Ofert

 

 

 

 


Zapraszamy do zapoznania się z warunkami konkursów ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ MSWiA w Białymstoku

czytaj więcej

Realizacja projektu finansowanego ze środków PROWP

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pt.

"Poprawa dostosowania ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych poprzez wzmocnienie opieki geriatrycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku"

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu:  2 415 862 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 2 141 290,36 PLN,

w tym:

85% wydatków kwalifikowalnych stanowi dofinansowanie z UE: 1 820 096,80 PLN

15% wydatków kwalifikowalnych stanowią środki własne: 321 193,56 PLN

Planowany okres realizacji projektu: od 2 maja 2019 roku - do 31 grudnia 2019 roku

Cele projektu:

Cel bezpośredni realizacji projektu to:

Zapewnienie kompleksowej, wielozakresowej oraz skoordynowanej opieki zdrowotnej nad osobami starszymi oraz zwiększenie dostępności i poprawa jakości funkcjonowania opieki w zakresie diagnostyki, leczenia i opieki pooperacyjnej pacjentów geriatrycznych z wielochorobowością i współistniejącymi chorobami starczymi.

Osiągnięcie celu bezpośredniego pozwoli na:

- zapewnienie wyższych standardów opieki pacjentom starszym i niepełnosprawnym wymagającym opieki geriatrycznej,

- wzrost dostępności do specjalistycznych świadczeń w zakresie problemów zdrowotnych osób starszych w pobliżu miejsca zamieszkania, ułatwienie i poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu pracy personelu medycznego,

- podniesienie bezpieczeństwa pacjentów,

- podniesienie jakości świadczonych specjalistycznych usług medycznych,

- podniesienie jakości diagnostyki,

- poprawa jakości leczenia pooperacyjnego,

- objęcie chorych koordynowaną i kompleksową opieką zdrowotną (możliwość konsultacji pacjentów przez szerokie grono specjalistów),

- zwiększenie dostępu do świadczeń wskazanych w mapie potrzeb jako deficytowych dla województwa podlaskiego i wynikających z zachodzących zmian demograficznych,

- rozszerzenie zakresu świadczeń udzielanych w trybie ambulatoryjnym,

- poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w województwie podlaskim, poprzez poprawę efektywności medycznej, poprawę jakości systemu zdrowia, dzięki rozbudowie infrastruktury zapewniający dostępność do świadczeń zdrowotnych przez SP ZOZ MSWiA w Białymstoku,

- poprawa efektywności wykorzystania zasobów ludzkich i infrastruktury.

Cele ogólne realizacji przedmiotowego projektu to:

- podniesienie jakości oraz zwiększenie dostępności i kompleksowości świadczeń medycznych w zakresie diagnozy, leczenia i opieki medycznej nad pacjentami starszymi i niepełnosprawnymi w ramach Oddziału Geriatrii i Poradni Geriatrycznej,

- zapobieganie schorzeniom i niepełnosprawności u osob starszych,

- rozpoznawanie i leczenie chorób występujących u pacjentów geriatrycznych, którzy wymagają całościowej oceny specjalistycznej oraz postępowania fizjoterapeutycznego jako nieodłącznych elementów procesu leczniczego,

- upowszechnienie opieki geriatrycznej, edukacja pacjenta geriatrycznego, jego rodziny lub opiekunów redukcja polifarmakoterapii,

- skrócenie czasu oczekiwania na wizytę w poradni i hospitalizację w Oddziale Geriatrii,

- podniesienie jakości życia i zdrowia osób starszych i niepełnosprawnych mieszkańców regionu i innych osób znajdujących się na jego terenie,

- zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego oraz satysfakcji pacjentów poprzez polepszanie dostępności i jakości świadczonych usług medycznych,

- zapobieganie dyskryminacji mieszkańców regionu, wynikającej z braku dostępu do odpowiedniej infrastruktury medycznej,

- upowszechnianie i poprawa dostępności opieki zdrowotnej oraz poprawa jakości opieki poprzez zastosowanie standardów fachowej wiedzy gerontologicznej i geriatrycznej.

Instytucja Zarządzająca RPOWP stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących realizowanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: drr.sekretariat@wrotapodlasia.pl

Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWP: wrotapodlasia.pl/pl/realizuje_projekt/kontrole_i_naduzycia/naduzycia.html


Zobacz również:
Aktualności

opublikowano: 2019-07-03