„Nowoczesny system opieki telemetrycznej umożliwiający automatyczną identyfikację pacjentów zagrożonych i powiadamianie o ryzyku gwałtownego pogorszenia stanu u dotychczas stabilnych pacjentów na oddziałach Szpitali, na przykładzie szpitala MSWiA w Białymstoku.”

 

Budżet projektu: 2 643 687,50 zł

 

Głównym celem projektu będzie opracowanie systemu telemetrii szpitalnej umożliwiającego automatyzację postepowania zgodnie z wytycznymi PTEiChZ / ATOMiT oraz ustalenie algorytmów optymalnej kontroli hospitalizowanych pacjentów i szybkie diagnozowanie objawów alarmujących i prognozujących pogorszenie stanu klinicznego i zagrożenie nagłym zatrzymaniem krążenia.  

 

Wykonawca
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku
im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

 

Kierownik projektu dr n. med. Agnieszka Kasiukiewicz

 

Czas realizacji: 26.01.2021 – 26.01.2022

 

Geneza i ogólne założenia projektu

 • Dane Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization, WHO) wskazują, że w krajach Unii Europejskiej ok. 32% osób zarażonych koronawirusem SARS- CoV-2 wymaga hospitalizacji, z czego ok 10% przypadków ma ciężki przebieg wymagający intensywnej terapii. Dotyczy to szczególnie pacjentów starszych i osób obciążonych chorobami układu sercowo-naczyniowego.

 

 • Zalecenia postępowania w zakażeniach SARS-CoV-2 Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (PTEiLChZ), jak również wydane przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), wskazują na potrzebę monitorowania parametrów życiowych pacjentów 2-3 x dziennie. Opisywane są jednak przypadki nagłego pogarszania stanu zdrowia i rozwoju niewydolności oddechowej, co wskazywać może na konieczność ciągłego monitorowania stanu chorych w zakresie wybranych parametrów.

 

 • System telemetrii szpitalnej pozwoli na ustalenie algorytmów optymalnej kontroli hospitalizowanych pacjentów i szybkie diagnozowanie objawów alarmujących i prognozujących pogorszenie stanu klinicznego i zagrożenie nagłym zatrzymaniem krążenia. Jednocześnie zapewni on zwiększenie bezpieczeństwa personelu medycznego poprzez minimalizację konieczności kontaktu bezpośredniego z pacjentem zakażonym jaki jest niezbędny przy cyklicznych pomiarach parametrów życiowych.

 

 • Z uwagi na fakt, iż choroby układu krążenia są czynnikiem ryzyka wystąpienia zgonu wśród chorych na Covid-19, podjęta zostanie próba włączenia ciągłego monitorowania ekg i długości odcinka QT jako parametru pozwalającego na odpowiednio szybką interwencję medyczną i zapobieganie konieczności leczenia w oddziałach intensywnej opieki medycznej.

 

 • Skuteczność w tym zakresie zmierzona będzie ilością koniecznych interwencji Zespołów Wczesnego Reagowania, przeniesień na OIT oraz zgonów. System ten umożliwi także prewencję unieruchomienia pacjenta w łóżku przy, co jest niezbędne przy zastosowaniu standardowego monitorowania medycznego.

 

 • Dodatkowym celem zaplanowanych w projekcie badań będzie doprowadzenie do zminimalizowania częstości kontaktu bezpośredniego personelu medycznego z pacjentem, a przez to zwiększenie bezpieczeństwa pracy w szpitalach jednoimiennych/ zakaźnych.

 

 • Metodyka: Planowane jest zrealizowanie badań w oparciu o wdrożony system telemetrii szpitalnej obejmującej 3 wybrane oddziały szpitala jednoimiennego ZOZ MSWiA w Białymstoku – Oddział Geriatrii, Oddział Kardiologii z OIOK oraz Oddział Chorób Wewnętrznych. W tym celu 10 pacjentów z każdego oddziału będzie poddanych ciągłemu monitorowaniu funkcji życiowych przy pomocy urządzeń telemetrycznych  za pomocą sensorów umieszczonych na ciele pacjenta (na klatce piersiowej/palcu) – pomiar tętna, liczby oddechów, saturacji O2, temperatury, ciśnienia tętniczego. Dane będą przesłane do centrum monitorowania, gdzie automatycznie będzie wyliczana skala EWS. Dodatkowy mobilny pkt monitorowania będzie znajdować się przy anestezjologicznym Zespole Wczesnego Reagowania. 5 pacjentów z każdego oddziału, obciążonych schorzeniami układu krążenia, przyjmujących leki działające proarytmogennie będzie objętych telemetrią ekg, z bezprzewodowym przesyłaniem danych do punktów monitorowania.

 

Zastosowanie wyników projektu w praktyce

 

Opracowanie funkcjonalnego systemu opieki telemetrycznej pozwalającego na automatyzację ścieżki klinicznej dla pacjentów hospitalizowanych w szpitalach jednoimiennych:

 1. Sprawdzony w warunkach wybranego szpitala jednoimiennego system telemetrii w opiece nad pacjentami z Covid-19 może być wdrożony w innych placówkach medycznych, co pozwoli na minimalizację bezpośredniego kontaktu personelu medycznego z pacjentem i ryzyka zakażenia a dodatkowo na zmniejszenie zużycia środków ochrony osobistej.
 2. Ustalenie algorytmów optymalnej opieki i monitorowania pacjentów, niezbędnej częstości oceny parametrów życiowych wraz z określeniem tego, które z nich są wystarczające do prewencji: pogorszenia stanu klinicznego i rozwinięcia niewydolności oddechowej, konieczności leczenia w oddziale intensywnej opieki medycznej oraz zgonu. Wyniki badań mogą wpłynąć na potrzebę aktualizacji Zaleceń postępowania z chorymi na Covid-19.
 3. Analiza zgromadzonych danych pomoże w ustaleniu charakterystyki pacjentów wymagającą dodatkowego monitorowania w celu poprawy ich rokowania.
 4. Ustalenie i sprawdzenie organizacji pracy zespołów medycznych w oddziale, w tym zespołu wczesnego reagowania, pozwoli na generalizację schematów i ich implementację w innych placówkach medycznych sprawujących opiekę nad chorymi z Covid-19.

 


Dotyczy projektu pn. „Nowoczesny system opieki telemetrycznej umożliwiający automatyczną identyfikację pacjentów zagrożonych i powiadamianie o ryzyku gwałtownego pogorszenia stanu u dotychczas stabilnych pacjentów na oddziałach Szpitali, na przykładzie szpitala MSWiA w Białymstoku.”


PROTECT MED – opracowanie innowacyjnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo personelu i pacjentów szpitali zakaźnych i jednoimiennych”

Budżet projektu: 8 861 375,00 zł

Cel projektu

Celem projektu jest rozwój nowoczesnych rozwiązań technologicznych dedykowanych prewencji rozprzestrzeniania się zakażenia wirusem SARS-CoV2 w placówce medycznej.

Rozwiązania te przyczynić się mają do zwiększenia bezpieczeństwa personelu i pacjentów szpitala przekształconego w szpital jednoimienny zakaźny.

Wykonawcy

Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum stworzonego przez:
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego

oraz

LIDER PROJEKTU
 • Politechnika Białostocka
PARTNER

Kierownik projektu - dr hab. n. med. Zyta Beata Wojszel

Czas realizacji: 29.10.2020 - 30.10.2021

Geneza i ogólne założenia projektu PROTECT-MED

Szpitale dedykowane do pracy z pacjentem zakażonym SARS-CoV2 nie były zaplanowane i zbudowane z myślą o pełnieniu tej funkcji. Skutkuje to tym, iż często trudno jest w nich wyodrębnić rozłączne strefy stopniowania ryzyka zakażenia, a drogi przemieszczania się pacjentów podejrzanych i zakażonych mogą się krzyżować. Stwarza to duże wyzwanie dla procedur odkażania pomieszczeń i szlaków komunikacyjnych, szczególnie w dobie niedoboru personelu sprzątającego. Ryzyko zakażenia personelu placówki medycznej zwiększa ponadto częsty, bezpośredni kontakt z chorym zakażonym, konieczność posługiwania się papierową dokumentacją medyczną, czy poruszanie się po nieznanej placówce w przypadku pracowników delegowanych do pracy w niej w czasie epidemii.

Przewidziane w projekcie badania naukowe i prace rozwojowe obejmą ocenę możliwości, opracowanie i przetestowanie w rzeczywistych warunkach szpitala jednoimiennego skuteczności:
1) systemu MedTAB- umożliwiającego ograniczenie bezpośredniego kontaktu personelu medycznego z osobami podczas kwarantanny, podejrzanymi o zakażenie i zakażonymi poprzez samodzielną, podstawową diagnostykę oraz samorejestrację w momencie kontaktu ze szpitalem (rejestracja/wywiad/wczytanie dokumentacji i zgód pacjenta);
2) odkażania powierzchni za pomocą promieniowania UV-C przy pomocy zdalnie sterowanego robota mobilnego (ROBUV);
3) mobilnych, zdalnie sterowanych robotów, wyposażonych w wybrane funkcje diagnostyczne oraz multimedialne, które umożliwią personelowi szpitalnemu bezpieczny kontakt z chorymi, wykonywanie prostych badań i dostarczenie niewielkich przesyłek (np. lekarstw), a samym pacjentom nawiązanie zdalnego i bezpiecznego kontaktu z bliskimi podczas koniecznej izolacji (BOBOT 2.0)
4) aplikacji nawigacyjnej na smartfony ułatwiającej samodzielne poruszanie się po terenie szpitala pracownikom nie znającym obiektu (personel nowozatrudniony/delegowany z innych placówek na czas epidemii);

W ramach projektu stworzone zostaną prototypy funkcjonalne tych rozwiązań, a także przeprowadzona zostanie integracja z systemem informatycznym SP ZOZ MSWiA w Białymstoku, umożliwiająca wdrożenie ich w warunkach rzeczywistej pracy placówki medycznej.
Opracowane rozwiązania przyczynić się mają do zwiększenia bezpieczeństwa osób przebywających w szpitalach zakaźnych, do zmniejszenia obciążenia personelu medycznego pracą w bezpośrednim kontakcie z chorym podejrzanym o zakażenia i zakażonym, zmniejszenia obciążenia pracą personelu sprzątającego placówkę medyczną, ale także zmniejszenia zużycia środków ochrony indywidualnej.

Oczekiwane rezultaty projektu PROTECT-MED

 • Opracowanie i wdrożenie efektywnej procedury samodzielnej, podstawowej diagnostyki pacjentów (w tym przebywających podczas kwarantanny, podejrzanych o zakażenie i z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV2) podczas przyjmowania do szpitala oraz samorejestracji przyjmowanego pacjenta będącego w stanie samodzielnie wypełnić i podpisać niezbędne formularze w postaci elektronicznej oraz zeskanować dokumenty bez konieczności bezpośredniego kontaktu z personelem szpitala wraz z automatyczną dezynfekcją użytego w tym celu wyposażenia za pomocą promieniowania UV-C (MedTAB).
 • Opracowanie i wdrożenie procedury odkażania powierzchni za pomocą promieniowania UV-C (w tym powierzchni trudno dostępnych) przez zbudowanego zdalnie sterowanego robota mobilnego (ROBUV).
 • Skonstruowanie i wdrożenie do użytku w warunkach szpitalnych dwóch mobilnych, zdalnie sterowanych robotów, które będąc wyposażone w funkcje diagnostyczne (pomiar pulsu i temperatury ciała pacjentów) oraz multimedialne (wyświetlanie i rejestracja wideo, odtwarzanie i rejestracja dźwięku) umożliwią personelowi szpitalnemu bezpieczny kontakt z chorymi, wykonywanie prostych badań i dostarczenie niewielkich przesyłek (np. lekarstw), a samym pacjentom nawiązanie zdalnego i bezpiecznego kontaktu z bliskimi oraz rozrywkę w trudnym okresie pobytu w izolacji (asystenci personelu medycznego - BOBOT 2.0).
 • Opracowane i wdrożenie aplikacji na smartfony do ułatwienia samodzielnego poruszania się (nawigacji) po terenie szpitala z wyznaczonymi strefami ryzyka zakażenia oraz pracownikom nieznającym obiektu.

Wyniki realizacji projektu mają się przyczynić do wdrożenia metod prewencji rozprzestrzeniania się zakażenia dzięki:

1. ograniczeniu konieczności kontaktu osób zakażonych/ podejrzanych o zakażenie z osobami zdrowymi poprzez wdrożenie rozwiązań umożliwiających:

 • Wyręczanie personelu w diagnostyce podstawowych parametrów życiowych pacjentów
 • Wyręczaniu personelu w bezpiecznym dostarczaniu pacjentom zakażonym i w obserwacji drobnych przesyłek (np. leki)
 • Ograniczenie posługiwania się dokumentacją papierową pacjentów poprzez wdrożenie rozwiązania umożliwiającego samodzielną rejestrację, wprowadzenie do systemu wstępnego wywiadu chorobowego i epidemiologicznego oraz elektronicznej wersji niezbędnej dokumentacji medycznej
 • Wdrożenie aplikacji na smartfony umożliwiającej kontrolę poruszania się w strefach bezpiecznych (zielonych ) placówki, ostrzegającej o ryzyku znalezienia się w strefie żółtej/ czerwonej (zagrożenie zakażeniem) wraz z informacją co należy zrobić

2. wykorzystanie promieniowania UV-C do celów dekontaminacji powierzchni pomieszczeń szpitalnych, w tym- trudno dostępnych


Konferencja prasowa dotycząca projektu: „PROTECT MED – opracowanie innowacyjnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo personelu i pacjentów szpitali zakaźnych i jednoimiennych”

W dniu 29 stycznia 2021 r. o godz. 11.00, na kanale YouTube Politechniki Białostockiej odbyła się konferencja prasowa w formule online poświęcona wspólnemu projektowi Szpitala MSWiA w Białymstoku i Politechniki Białostockiej, który otrzymał ponad 8,5 mln dofinansowania od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W konferencji udział wzięli:

 • dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB - rektor Politechniki Białostockiej,

 • dr n. med. Marek Kiluk – zastępca dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego,

 • dr hab. n. med. Zyta Beata Wojszel - kierownik projektu, SP ZOZ MSWiA w Białymstoku,

 • dr hab. inż. Maciej Zajkowski. prof. PB - jeden z twórców rozwiązań, Politechnika Białostocka.

Projekt „Protect Med” zakłada stworzenie trzech technologicznych rozwiązań, które pomogą sprawnie diagnozować pacjentów, jednocześnie chroniąc personel placówki medycznej.

Pierwszym planowanym rozwiązaniem jest system MedTAB, przy pomocy którego pacjenci samodzielnie zarejestrują się w szpitalu.

Naukowcy z PB rozbudowują na potrzeby szpitala MSWiA stworzonego w 2020 roku RobUV – automatycznego robota, dezynfekującego powierzchnie za pomocą promieniowania UV-C. Równolegle tworzą kolejne, mniejsze urządzenie, samodzielnie sterylizujące powietrze.

Trzecią nowością dedykowaną szpitalowi będzie zdalnie sterowany asystent medyczny. BOBOT 2.0 umożliwi personelowi szpitalnemu bezpieczny kontakt z chorymi, wykonywanie prostych badań (pomiar pulsu i temperatury ciała pacjentów) i dostarczenie niewielkich przesyłek. Oprócz tego pomoże pacjentom: zadzwoni do bliskich, przeczyta bajkę lub wyświetli film.


Więcej o szczegółach projektu możecie Państwo się dowiedzieć z materiałów z konferencji dostępnych pod linkiem:

https://pb.edu.pl/2021/01/29/protect-med-innowacyjne-rozwiazanie-dla-szpitala/

O konferencji pisał też Kurier Poranny: https://poranny.pl/politechnika-bialostocka-protectmed-naukowcy-stworza-innowacyjne-rozwiazania-dla-szpitala-mswia-w-bialymstoku-zdjecia/ar/c14-15416095

Artykuł pt. "COVID-19 przyspieszył zmiany w szpitalu. Roboty zdezynfekują sale, podadzą leki i opowiedzą bajkę" na stronie TVN24: https://tvn24.pl/bialystok/koronawiurs-w-polsce-bialystok-covid-19-przyspieszyl-innowacje-leki-podadza-pacjentom-roboty-5005711


20 lipca 2021 r. w naszym Szpitalu odbyły się kolejne testy robota mobilnego w ramach projektu PROTECT MED

PROTECT MED to projekt realizowany przez Szpitala MSWiA w Białymstoku oraz naukowców z Politechniki Białostockiej. Jego celem jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań wprowadzających automatyzację i nowoczesną robotykę do świata medycyny.

W ramach trzech modułów prowadzone są prace nad automatyczną rejestracją pacjentów (moduł MedTAB), wydajną dezynfekcją szpitala promieniami UV (moduł RobUV) oraz robotycznymi asystentami pozwalający na bezpieczny, zdalny kontakt i opiekę nad pacjentami (moduł BOBOT 2.0).

Prace nad wszystkimi modułami mają zaawansowany charakter. W ramach modułu BOBOT 2.0 przeprowadzono testy platform jezdnych w środowisku szpitalnym. Uzyskano pozytywne wyniki związane ze sterowaniem, zasięgami, mobilnością oraz mapowaniem środowiska. Pozyskane rezultaty pozwolą na przejście do kolejnego etapu realizacji modułu obejmującego wykonanie obudów, opracowanie interfejsów użytkownika, realizację prostej diagnostyki (pomiary pulsu i temperatury ciała pacjentów) oraz zaimplementowanie komunikacji multimedialnej.

Prace nabierają jeszcze większego tempa, a o ich kluczowych etapach zespół realizujący projekt będzie informował w przyszłości.


Dotyczy projektu pn. „PROTECT MED – opracowanie innowacyjnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo personelu i pacjentów szpitali zakaźnych i jednoimiennych” w ramach konkursu pn. „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz leczeniu COVID-19”