Misja szpitala: leczyć mądrze, skutecznie, po ludzku

Konkurs na stanowisko Dyrektora SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Białymstoku
im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego
ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok
(postępowanie nr DZ-WOP.1103.3.2024)

 

 1. Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego może zostać osoba, która:
 • posiada wykształcenie wyższe;
 • posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora;
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
 • nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

 1. Oferty kandydatów na stanowisko objęte konkursem powinny zawierać:
 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 • dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem oraz staż pracy, tj. dyplom ukończenia studiów wyższych, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, itp. (oryginały albo poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza);
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 • inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe, (kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata);
 • informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego (oryginał) opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec kandydata zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych osobowych, które zostały udostępnione dobrowolnie;
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa związanego z dostępem do informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą minimum „poufne” albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ustawie z dnia
  5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756, z późn. zm.).

 

Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów,
o których mowa w ust. 2 pkt 4 ogłoszenia, podczas przeprowadzania indywidualnych rozmów
z kandydatami.

Podstawowe informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego będą przekazywane kandydatom drogą elektroniczną na wniosek złożony do Departamentu Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na adres email: dz@mswia.gov.pl

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą w zamkniętych kopertach na adres: 

Departament Zdrowia

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Domaniewska 36/38

02-672 Warszawa

 

W przypadku przesłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu ofert do Departamentu Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na kopercie należy umieścić:

Imię i nazwisko kandydata, adres, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail
oraz adnotację o treści:

„Konkurs na stanowisko Dyrektora SP ZOZ MSWiA w Białymstoku”

Termin składania ofert upływa w dniu 12 kwietnia 2024 r. o godz. 1530.

Zgłoszenia kandydatów zostaną rozpatrzone w terminie do 60 dni od daty, w którym upływa termin na składanie ofert.

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami odbędzie się w siedzibie Departamentu Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa.

O terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie, drogą elektroniczną oraz telefonicznie.

Oferty kandydatów, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów, nie podlegają uzupełnieniu i nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania konkursowego.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe kandydatów uczestniczących w postępowaniu konkursowym na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

 

Administrator Danych Osobowych:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji mający siedzibę w Warszawie przy ul. Stefana Batorego 5, kod pocztowy:
02-591.
Kontakt: telefon (22) 2500 112, fax (22) 601 39 88 lub pisemnie na adres siedziby.

 

Inspektor Ochrony Danych:

Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa.

Kontakt: iod@mswia.gov.pl

Cel przetwarzania danych osobowych:

Wybór kandydata na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

 • obowiązek prawny ciążący na administratorze, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikający
  z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2021 r. poz. 430) oraz Kodeksu pracy;
 • zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w przypadku danych osobowych udostępnionych w sposób dobrowolny,  których obowiązek przekazania nie wynika z wyżej wskazanych przepisów prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym przez przepisy prawa i stanowi warunek niezbędny do udziału w postępowaniu konkursowym na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym.

Podanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza katalog danych wymaganych przez przepisy prawa jest dobrowolne i nie stanowi wymogu wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym.

Odbiorcy danych osobowych:

Członkowie komisji konkursowej powołanej przez Administratora, organy i podmioty upoważnione z mocy prawa.

Okres przetwarzania danych osobowych:

5 lat zgodnie z instrukcją kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem -  w przypadku podania danych osobowych dobrowolnie;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 21 RODO).

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu:

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Informacja o przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Powrót na początek strony