Misja szpitala: leczyć mądrze, skutecznie, po ludzku

Praktyki studenckie

Wytyczne dla studentów praktyk:

 WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Podanie do Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego zawierające okres odbywania praktyk i liczbę godzin do realizacji praktyk, zaopiniowane przez kierownika komórki SP ZOZ MSWiA w Białymstoku Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego, w której student ubiega się o praktyki (wzór podania załącznik nr 1), w przypadku praktyk pielęgniarskich, po ustaleniu miejsca realizacji praktyk z Naczelną Pielęgniarką, podanie winna zaopiniować pielęgniarka oddziałowa.
  2. Skierowanie z uczelni na praktykę z uwzględnioną liczbą godzin do realizacji.
  3. Program praktyk.
  4. Ubezpieczenie OC i NNW obejmujących zdarzenia związane z programem praktyki, ważne na czas odbywania praktyk w SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego -kopia;
  5. Aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia/kontynuowania studiów – kopia.
  6. Aktualne zaświadczenie o wyniku 3-krotnego, negatywnego badania bakteriologicznego w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella, wydanego przez uprawnioną stację sanitarno-epidemiologiczną -kopia.
  7. Wpis o przebytym szczepieniu przeciw WZW typu B – kopia;
  8. Aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciw COVID-19 – kopia,
  9. Dowód wniesienia opłaty za praktykę.

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA 1 DZIEŃ PRAKTYKI

Ustala się opłatę w kwocie 8,61 zł brutto (7,00 zł netto) za 1 dzień praktyk (dzień praktyk liczony jako 6 godz. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00). Opłatę student wnosi na konto: 84 1130 1059 0017 3261 0420 0002 tytuł opłaty: opłata dodatkowa za środki do dezynfekcji z podaniem imienia i nazwiska studenta.

 

Podanie zaopiniowane przez kierownika komórki SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego, w której student ubiega się o praktyki lub pielęgniarkę oddziałową w przypadku praktyk pielęgniarskich, należy złożyć :

- w przypadku kierunku pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne do Naczelnej Pielęgniarki pokój 11 w budynku administracji, wejście A, II piętro, telefon kontaktowy 47 710 41 08,

 - w przypadku kierunku lekarski/dentystyczny, dietetyka, farmacja i inne w pokoju 3.18 w budynku administracji (sekretariat), wejście A, II piętro, telefon kontaktowy 47 710 41 00.

 
 

STUDENT MOŻE ROZPOCZĄĆ REALIZACJĘ PRAKTYK JEŻELI:

Złożył wymagane dokumenty i otrzymał zgodę Dyrektora SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego.

Podpisał upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w związku z odbywaną w SP ZOZ MSWiA w Białymstoku Im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego praktyką studencką / stażem / wolontariatem.

Ukończył kurs BHP w SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego – realizowany po wcześniejszym ustaleniu terminu podczas składania dokumentów.

Posiada wymagany fartuch i obuwie.

Posiada identyfikator.

 

 

Materiały:

  1. Wzór Podanie praktyki.

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony