Misja szpitala: leczyć mądrze, skutecznie, po ludzku

O nas

Historia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego sięga okresu II Rzeczypospolitej, gdzie na terenie ul. Fabrycznej 27 w latach 30 – tych XX wieku powstało Żydowskie Towarzystwo Ochrony Zdrowia (TOZ) dla dzieci zagrożonych gruźlicą.

W okresie okupacji niemieckiej w budynku TOZ znajdował się szpital gettowy, który pomimo zniszczeń wojennych wywołanych akcją likwidacji getta białostockiego ocalał.

Po II wojnie światowej Szpital zapoczątkował swoją działalność od utworzenia oddziału chirurgicznego. Początkowo oddział mieścił się w prowizorycznie zaadoptowanym budynku przy ulicy Warszawskiej i liczył około 20 łóżek, ale w 1950 roku przeniósł się do zaadoptowanego na potrzeby szpitala większego budynku przy ulicy Fabrycznej i wówczas powiększył się o oddział wewnętrzny. W 1956 roku oddział wewnętrzny został przeniesiony się do jednego z sąsiednich budynków, co stworzyło możliwość wydzielenia oddziału chirurgicznego dla kobiet i salę dziennego pobytu dla chorych. W innym z sąsiednich budynków funkcjonowała już Poliklinika, w której udzielano porad internistycznych oraz specjalistycznych.

Mimo remontów i przeróbek, budynki szpitala były tylko pomieszczeniami adoptowanymi, a niewybudowanymi dla potrzeb szpitala. Tak, więc budowa prawdziwego zespołu szpitalnego była pilną potrzebą. Działania związane z zebraniem odpowiedniej dokumentacji niezbędnej do modernizacji szpitala podjęto już w latach 70-tych, jednak dopiero w 1982 roku podjęto budowę nowego szpitala. Zmiany ustrojowo-gospodarcze zachodzące w kraju na przełomie lat 80-tych i 90-tych spowodowały, że dopiero w czerwcu 1999 roku zostały oddane do użytku dwa oddziały wewnętrzne (o profilu kardiologicznym i gastrologicznym), a w grudniu 1999 roku oddział chirurgiczny z blokiem operacyjnym i działem anestezjologii. W kwietniu 2001 roku oddział chirurgiczny został podzielony na dwa oddziały (I i II chirurgiczny).

Po modernizacji budynku szpitala przyszła kolej na modernizację Przychodni. Wiosną 2001 roku rozpoczęto generalny remont jej pomieszczeń. Na okres remontu poszczególne poradnie zostały przeniesione do zaadoptowanego na ten cel starego budynku oddziału wewnętrznego, dzięki czemu pacjenci mogli bez przeszkód korzystać z pomocy ambulatoryjnej. W lutym 2002 roku zakończono prace modernizacyjne i skupiono się na wyposażeniu gabinetów lekarskich. Nowy budynek Przychodni został oddany do użytkowania pod koniec 2002 roku.

Jednocześnie z modernizacją Przychodni nieprzerwanie przebiegała budowa kolejnych oddziałów Szpitala. 25 maja 2004 roku odbyło się uroczyste zakończenie ponad 20-letniej modernizacji szpitala, podczas której oddano do użytku wybudowane od podstaw Oddziały Geriatrii i Intensywnej Terapii.

W latach 2014-2016 dokonano przebudowy i modernizacji pomieszczeń: Pracowni Patomorfologii, Pracowni Endoskopowej, Apteki Szpitalnej, zgodnie z wymogami prawa oraz wyposażono pracownie w nowoczesny sprzęt medyczny, utworzono Pracownię Urządzeń Wszczepialnych Serca oraz Pracownię Hemodynamiki.

Wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Onkologii Narządu Ruchu w czerwcu 2021 r. przeniesiono Oddział do nowo wyremontowanych pomieszczeń po Ośrodku Nefrologicznym ze Stacją Dializ.

Obecnie świadczymy usługi pod nazwą Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego. Największym atutem naszej placówki są doświadczeni lekarze oraz oddane swojej pracy pielęgniarki. Dzięki ich staraniom zdecydowana większość pacjentów bardzo szybko wraca do zdrowia, a niemal wszyscy są zadowoleni z otrzymanej pomocy i komfortu leczenia. Potwierdzeniem naszych starań jest nadany przez Ministra Zdrowia w 2018 roku certyfikat akredytacyjny w zakresie działalności Szpitala.

Działalność lecznicza Zakładu obejmuje:

1) udzielanie stacjonarnych oraz całodobowych szpitalnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. izby przyjęć (Izba Przyjęć),
 2. kardiologii (Oddział Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pracownia Elektrofizjologii i Echokardiografii, Pracownia Urządzeń Wszczepialnych Serca, Pracownia Hemodynamiki i Kardiologii Interwencyjnej),
 3. chorób wewnętrznych, gastroenterologii (Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii),
 4. geriatrii (Oddział Geriatrii i Chorób Wewnętrznych),
 5. chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, ginekologii onkologicznej (Oddział Chirurgii Onkologicznej i Chirurgii Ogólnej),
 6. chirurgii urazowo – ortopedycznej (Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Onkologii Narządu Ruchu),
 7. urologii (Oddział Urologii),
 8. anestezjologii i intensywnej terapii (Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w tym Działy: Intensywnej Terapii, Anestezjologii, Blok Operacyjny),
 9. leczenia nerwic i psychogeriatrii (Oddział Dzienny Leczenia Nerwic i Psychogeriatrii);

W większości powyższych zakresów realizowane są także świadczenia szpitalne z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nie przekraczającym 24 godzin - leczenie „jednego dnia”.

2) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. alergologii (Poradnia Alergologiczna),
 2. anestezjologii (Poradnia Anestezjologiczna),
 3. badań profilaktycznych (Poradnia Badań Profilaktycznych),
 4. chirurgii ogólnej (Poradnia Chirurgiczna),
 5. chirurgii onkologicznej (Poradnia Chirurgii Onkologicznej),
 6. chirurgii urazowo – ortopedycznej (Poradnia Urazowo-Ortopedyczna),
 7. chorób wewnętrznych (Poradnia Chorób Wewnętrznych),
 8. dermatologii (Poradnia Dermatologiczna),
 9. diabetologii (Poradnia Diabetologiczna),
 10. endokrynologii (Poradnia Endokrynologiczna),
 11. gastroenterologii (Poradnia Gastroenterologiczna),
 12. geriatrii (Poradnia Geriatryczna),
 13. ginekologii (Poradnia Ginekologiczna),
 14. gruźlicy i chorób płuc (Poradnia Pulmonologiczna),
 15. kardiologii (Poradnia Kardiologiczna, Poradnia Kontroli Rozruszników i Kardiowerterów, Gabinet EKG),
 16. laryngologii (Poradnia Laryngologiczna),
 17. neurologii (Poradnia Neurologiczna),
 18. okulistyki (Poradnia Okulistyczna),
 19. proktologii (Poradnia Proktologiczna),
 20. reumatologii (Poradnia Reumatologiczna),
 21. urologii (Poradnia Urologiczna, Pracownia Urodynamiczna);
 22. leczenia bólu (Poradnia Leczenia Bólu),
 23. onkologii (Poradnia Onkologiczna),
 24. osteoporozy( Poradnia Osteoporozy)

3) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji (Zakład Rehabilitacji: Poradnia Rehabilitacji, Dział Fizjoterapii z Pracowniami: Fizykoterapii, Kinezyterapii, Masażu Leczniczego)

4) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii i leczenia nerwic (Poradnia Zdrowia Psychicznego z Pracownią Psychotechniczną, Poradnia Leczenia Nerwic);

5) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (Gabinety: Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Diagnostyczno-Zabiegowy z Punktem Szczepień);

6) udzielanie świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne w zakresie:

 1. wizyt domowych,
 2. udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wypadkach, zdarzeniach losowych
  i zagrożeniach nadzwyczajnych;
 3. diagnostyki laboratoryjnej (Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej z Pracownią Diagnostyki Laboratoryjnej i Punktem pobrań materiałów do badań),
 4. diagnostyki obrazowej (Zakład Diagnostyki Obrazowej z Pracowniami: Tomografii Komputerowej, USG, Rentgenodiagnostyki Ogólnej, Mammografii),
 5. patomorfologii (Zakład Patomorfologii z Pracowniami: Histopatologii, Cytologiczną),
 6. endoskopii (Pracownia Endoskopii),
 7. polikardiografii;

7) prowadzenie i rozwijanie działań w zakresie ratownictwa medycznego, przedszpitalnego i szpitalnego, zabezpieczającego pomoc medyczną poszkodowanym;

8) prowadzenie działalności w zakresie kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń.

W Szpitalu udzielane są również świadczenia z zakresu medycyny pracy, orzecznictwa oraz z zakresu zadań obronnych realizowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych na rzecz funkcjonariuszy służb mundurowych oraz podejmuje działania niezbędne do zapewnienia zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych osobom zajmującym kierownicze stanowiska państwowe.

Powrót na początek strony