Misja szpitala: leczyć mądrze, skutecznie, po ludzku

Odwiedziny

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19 i obowiązującym stanem prawnym w tym zakresie, mając na uwadze rekomendacje Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, ustalam zasady dotyczące organizacji odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych. Zasady mają na celu:

 • umożliwienie realizacji odwiedzin pacjentów z zachowaniem należytego reżimu sanitarnego,

 • zmniejszenie ryzyka gromadzenia się osób w jednym pomieszczeniu oraz umożliwienie regularnego wietrzenia oraz czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, w których odbywają się odwiedziny.

ZASADY ORGANIZACJI ODWIEDZIN DOROSŁYCH PACJENTÓW PRZEBYWAJACYCH W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH SP ZOZ MSWIA W BIAŁYMSTOKU IM. MARIANA ZYNDRAMA-KOŚCIAŁKOWSKIEGO UWZGLĘDNIAJĄCE AKTUALNE REKOMENDACJE MINISTRA ZDROWIA I GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO

 1. Obowiązuje ograniczenie odwiedzin przez osoby cierpiące na choroby zakaźne oraz infekcje wirusowe dróg oddechowych (np. kaszel, katar, gorączka) z wyjątkiem sytuacji szczególnych (np. w przypadku wizyt pożegnalnych u pacjentów).

 1. Osoby odwiedzające zobowiązane są do dezynfekcji rąk niezwłocznie po wejściu do pomieszczeń Szpitala, jak również po zakończeniu odwiedzin.

 1. Osoby odwiedzające zobowiązane są do stosowania maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie podmiotu leczniczego, ubrania wierzchnie zobowiązane są pozostawić w samoobsługowych szafkach zlokalizowanych w holu głównym Szpitala (wejście A, parter budynku – przy pomieszczeniach rejestracji do poradni specjalistycznych).

 1. W oddziałach szpitalnych, z wyłączeniem pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 odwiedziny mogą być realizowane codziennie, we wszystkie dni tygodnia, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, z zastrzeżeniem pkt 5.

 1. W przypadku Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii odwiedziny odbywają się w godz. 12:00-13:00 i 16:00-17:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 1. Zgodę na odwiedziny wydaje lekarz kierujący oddziałem lub lekarz dyżurny, biorąc pod uwagę stan zdrowia pacjenta i aktualną sytuację epidemiologiczną. Możliwość przebywania w godzinach nocnych wyłącznie po uzgodnieniu z lekarzem kierującym oddziałem/lekarzem dyżurnym z uwzględnieniem stanu zdrowia pacjenta i aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

 1. U jednego pacjenta może przebywać w jednym czasie jedna osoba odwiedzająca, a w szczególnych sytuacjach – dwie osoby. Czas odwiedzin powinien być ograniczony do niezbędnego minimum.

 1. Zaleca się, by przed wykonaniem czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie osoba odwiedzająca uprzednio (bezpośrednio przed kontaktem) dokładnie umyła lub zdezynfekowała ręce.

 1. Ze względów epidemiologicznych lub z uwagi na warunki przebywania innych pacjentów Lekarz kierujący oddziałem, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa lub Dyrektor Szpitala może okresowo ograniczyć możliwość odwiedzin pacjentów w oddziale. Ze względów epidemiologicznych lub z uwagi na warunki przebywania innych pacjentów Dyrektor może wprowadzić okresowe ograniczenie w zakresie odwiedzin pacjentów w całym Szpitalu.

  Białystok, dnia 14 września 2022 roku

 

Odwiedziny

Powrót na początek strony