Misja szpitala: leczyć mądrze, skutecznie, po ludzku

Zasady sprawowania dodatkowej opieki

Zasady sprawowania dodatkowej opieki nad pacjentem
w SP ZOZ MSWiA w Białymstoku
im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

 1. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę wskazaną przez niego lub osobę bliską. Dodatkowa opieka pielęgnacyjna nie może polegać na udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
 2. Pozostali pacjenci przebywający w tej samej sali powinni zaakceptować obecność osoby sprawującej dodatkową opiekę. Sprawowanie dodatkowej opieki nie może naruszać praw innych pacjentów.
 3. Osoba sprawująca dodatkową opiekę informuje Lekarza kierującego oddziałem/ Lekarza dyżurnego o chęci pozostania przy pacjencie pod kątem sprawowania ciągłej opieki nad nim.
 4. Personel medyczny udziela fachowego wsparcia i pomocy osobie sprawującej dodatkową opiekę w zakresie sprawowania opieki nad pacjentem. Sprawowanie dodatkowej opieki nie zwalnia personelu medycznego z obowiązków względem pacjenta.
 5. Osoba sprawująca dodatkową opiekę ma obowiązek stosować się do wskazówek personelu medycznego.
 6. W sali chorych przy pacjencie może przebywać maksymalnie 1 osoba sprawująca dodatkową opiekę.
 7. Osoba sprawująca dodatkową opiekę ma obowiązek stosować środki ochrony indywidualnej, zgodnie z zaleceniami Zespołu ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych.
 8. Osoba sprawująca dodatkową opiekę może sprawować opiekę w zakresie:
  • podstawowych zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych takich, jak: toaleta całego ciała, toaleta jamy ustnej, toaleta intymnych części ciała, czesanie, mycie, strzyżenie  włosów, golenie, obcinanie paznokci, zmiana pieluchomajtek;
  • zaspokajania potrzeb biologicznych, np. karmienie, pomoc przy karmieniu, podawanie płynów do picia, z wyjątkiem pacjentów nieprzytomnych i mających problem z przełykaniem,
  • zmiana bielizny osobistej pacjenta, słania łóżka,
  • pomocy w zmianie pozycji ułożenia ciała, pomocy w siadaniu, odwracaniu na boki, chodzeniu, wożeniu na wózku inwalidzkim,
  • udzielania wsparcia emocjonalnego, psychicznego, duchowego (np. obecność, rozmowa, przytulenie, czytanie książek, opowiadanie),
  • utrzymania porządku na stoliku przyłóżkowym i w szafce z rzeczami osobistymi pacjenta,
  • organizowania czasu wolnego,
  • innych niewymienionych czynności związanych z pomocą, wskazanych przez osoby wykonujące zawód medyczny.
 9. Nie należy podawać leków i wyrobów medycznych innych niż te, które pacjent otrzymuje w Szpitalu zgodnie ze zleceniem lekarskim.
 10. Nie wolno podawać pacjentowi żadnych dodatkowych produktów spożywczych bez konsultacji z lekarzem/pielęgniarką.
 11. Personel medyczny ma prawo nadzorować sprawowanie dodatkowej opieki.
 12. Personel udziela informacji na temat możliwości korzystania z parawanów, dodatkowych okryć.
 13. W trakcie sprawowania opieki nad pacjentem należy przestrzegać zasad poszanowania intymności i godności osobistej zarówno w stosunku do pacjenta jak i innych chorych.
 14. Osoba sprawująca dodatkową opiekę, na czas udzielania świadczeń pielęgnacyjno-higienicznych i  diagnostyczno-leczniczych przy innym pacjencie powinna, na prośbę personelu, opuścić salę.
 15. Personel medyczny ma prawo odmówić realizacji dodatkowej opieki w przypadku zagrożenia epidemicznego i ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów.
 16. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby sprawujące dodatkową opiekę nad pacjentem.

 

 

 

Lp

Imie nazwisko Stanowisko służbowe Pieczątka i podpis
1 Marek Kiluk Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
2 Irena Stepaniuk Pełnomocnik ds. Akredytacji
3 Dr Joanna Siemienkowicz Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych
4 Emilia Korzeniewska Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
5 Renata Zajkowska Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
6 Jacek Klimowicz Radca Prawny

Zasady sprawowania dodatkowej opieki

Powrót na początek strony