Misja szpitala: leczyć mądrze, skutecznie, po ludzku

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego udostępnia dokumentację medyczną:

 1. pacjentowi,
 2. przedstawicielowi ustawowemu pacjenta,
 3. osobie upoważnionej przez pacjenta,
 4. organom i podmiotom uprawnionym do dokumentacji na mocy przepisów prawa.
   

Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 1. osobie upoważnionej przez pacjenta za życia,
 2. osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym,
 3. osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.
   

Dokumentacja medyczna jest udostępniana m.in.:

 1. do wglądu,
 2. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii, wydruku,
 3. przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta,
 4. na informatycznym nośniku danych.
   

Do pobrania:

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Powrót na początek strony