Misja szpitala: leczyć mądrze, skutecznie, po ludzku

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego udostępnia dokumentację medyczną:

    1. pacjentowi,
    2. przedstawicielowi ustawowemu pacjenta,
    3. osobie upoważnionej przez pacjenta,
    4. organom i podmiotom uprawnionym do dokumentacji na mocy przepisów prawa.
 
Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana:

    1. osobie upoważnionej przez pacjenta za życia,
    2. osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym,
    3. osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia, w takim przypadku zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej wyraża sąd.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana m.in.:

    1. do wglądu,
    2. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii, wydruku,
    3. przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w  przypadku, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta,
    4. na informatycznym nośniku danych.
 

Do pobrania:

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Powrót na początek strony