Misja szpitala: leczyć mądrze, skutecznie, po ludzku

Zespół ds. Etyki

Zespół ds. ETYKI SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

Informujemy Państwa, że w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego powołany jest Zespół ds. Etyki, który udziela porad w zakresie podejmowania trudnych decyzji etyczno- moralnych i działa zgodnie z Regulaminem Zespołu.

Konsultacje mogą stanowić wskazówkę w podejmowaniu często trudnych decyzji. Zadaniem Zespołu ds. Etyki jest pomoc w sytuacjach, gdy zespół terapeutyczny, pacjent lub rodzina pacjenta mają nierozwiązany problem etyczny związany z opieką i terapią pacjenta leczonego w tutejszej placówce. Konsultacja etyczna jest traktowana jako poufny aspekt opieki nad pacjentem.

Zgłaszanie wniosku o konsultację etyczną

1 . Złożenie wniosku w Sekretariacie SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego w zaklejonej kopercie zaadresowanej: Zespół ds. Etyki. Przewodnicząca Zespołu ds. Etyki, po otrzymaniu informacji od pracownika Sekretariatu niezwłocznie odbiera korespondencję

2. Złożenie osobiście do przewodniczącego zespołu - mgr Katarzyny Maliszewskiej- Blok Operacyjny , IV piętro budynek ,,E” SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego , tel.47 710 4053

3. Przekazanie wiadomości na dedykowaną Zespołowi ds. Etyki skrzynkę e-mailową, adres: zespoletyki@zozmswia.bialystok.pl

4. Wniosek powinien zawierać:

- imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek,
- adres do korespondencji oraz telefon kontaktowy,
- określenie problemu etycznego,
- wniosek może być zgłoszony przez:
pacjenta, rodzinę pacjenta, pracownika SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego.

Z klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach składania
i rozpatrywania wniosku można zapoznać się na końcu niniejszej informacji.

5. Do zespołu ds. Etyki mogą być zgłaszane sprawy dotyczące:
• Naruszenia praw pacjenta
• Naruszenia tajemnicy zawodowej oraz zasad poufności
• Problemy dotyczące komunikacji interpersonalnej
• Zachowania o charakterze mobbingu
• Sprawy o charakterze korupcyjnym
• Sprawy związane z etyczno- moralnym aspektem leczenia

6. Zespół ds. Etyki nie rozwiązuje sporów natury prawnej, zażaleń finansowych, kwestii błędów medycznych oraz sporów miedzy pracownikami.
Istnieje możliwość anonimowego zgłoszenia, natomiast zgłoszenie takie nie będzie skutkowało otrzymaniem odpowiedzi zwrotnej.

 Przebieg konsultacji:
• Konsultacje mogą mieć różną formę, w zależności od wniosku, kwestii i wstępnej oceny.
• Członkowie Zespołu ds. Etyki mogą spotkać się z osobą składającą wniosek
o konsultację etyczną w celu omówienia problemu i pomocy w zidentyfikowaniu możliwych rozwiązań.
• Konsultacja etyczna ma charakter wyłącznie doradczy. Ostateczne decyzje podejmuje osoba składająca wniosek.


Klauzula informacyjna

W sytuacji złożenia wniosku o rozpatrzenie sprawy lub przekazania informacji Zespołowi
ds. Etyki funkcjonującemu w SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, członkowie Zespołu, w trakcie rozpatrywania złożonego wniosku lub zapoznawania się z przekazanymi informacjami, będą przetwarzać następujące dane:
- dane identyfikacyjne osoby składającej wniosku w sytuacji ich przekazania;
- wszystkie informacje, w tym dane osobowe, zawarte we wniosku/piśmie/przekazane ustnie.
Celem przetwarzania powyższych danych osobowych będzie jedynie rozpatrzenie złożonego wniosku, a także udzielenie ewentualnej odpowiedzi.
Dostęp do danych przekazanych Zespołowi ds. Etyki będą mieli jedynie członkowie Zespołu.
Wszystkie dane przekazywane Zespołowi ds. Etyki, przekazywane są dobrowolnie.
We wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Zespół
ds. Etyki można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych SP ZOZ MSWiA
w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, nr tel. 47 710 4111,
adres e-mail od@zozmswia.bialystok.pl

 

Zaktualizowała:
Katarzyna Maliszewska
12 lipca 2022 r.

Powrót na początek strony