Misja szpitala: leczyć mądrze, skutecznie, po ludzku

Nowoczesny system opieki telemetrycznej umożliwiający automatyczną identyfikację pacjentów zagrożonych i powiadamianie o ryzyku gwałtownego pogorszenia stanu u dotychczas stabilnych pacjentów na oddziałach Szpitali, na przykładzie szpitala MSWiA w Białymstoku.

„Nowoczesny system opieki telemetrycznej umożliwiający automatyczną identyfikację pacjentów zagrożonych i powiadamianie o ryzyku gwałtownego pogorszenia stanu u dotychczas stabilnych pacjentów na oddziałach Szpitali, na przykładzie szpitala MSWiA w Białymstoku.”

Budżet projektu: 2 643 687,50 zł

Głównym celem projektu będzie opracowanie systemu telemetrii szpitalnej umożliwiającego automatyzację postepowania zgodnie z wytycznymi PTEiChZ / ATOMiT oraz ustalenie algorytmów optymalnej kontroli hospitalizowanych pacjentów i szybkie diagnozowanie objawów alarmujących i prognozujących pogorszenie stanu klinicznego i zagrożenie nagłym zatrzymaniem krążenia.

Wykonawca:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku
im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego.

Kierownik projektu: dr n. med. Agnieszka Kasiukiewicz.

Czas realizacji: 26.01.2021 – 26.01.2022.


Geneza i ogólne założenia projektu

Dane Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization, WHO) wskazują, że w krajach Unii Europejskiej ok. 32% osób zarażonych koronawirusem SARS- CoV-2 wymaga hospitalizacji, z czego ok 10% przypadków ma ciężki przebieg wymagający intensywnej terapii. Dotyczy to szczególnie pacjentów starszych i osób obciążonych chorobami układu sercowo-naczyniowego.

Zalecenia postępowania w zakażeniach SARS-CoV-2 Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (PTEiLChZ), jak również wydane przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), wskazują na potrzebę monitorowania parametrów życiowych pacjentów 2-3 x dziennie. Opisywane są jednak przypadki nagłego pogarszania stanu zdrowia i rozwoju niewydolności oddechowej, co wskazywać może na konieczność ciągłego monitorowania stanu chorych w zakresie wybranych parametrów.

System telemetrii szpitalnej pozwoli na ustalenie algorytmów optymalnej kontroli hospitalizowanych pacjentów i szybkie diagnozowanie objawów alarmujących i prognozujących pogorszenie stanu klinicznego i zagrożenie nagłym zatrzymaniem krążenia. Jednocześnie zapewni on zwiększenie bezpieczeństwa personelu medycznego poprzez minimalizację konieczności kontaktu bezpośredniego z pacjentem zakażonym jaki jest niezbędny przy cyklicznych pomiarach parametrów życiowych.

Z uwagi na fakt, iż choroby układu krążenia są czynnikiem ryzyka wystąpienia zgonu wśród chorych na Covid-19, podjęta zostanie próba włączenia ciągłego monitorowania ekg i długości odcinka QT jako parametru pozwalającego na odpowiednio szybką interwencję medyczną i zapobieganie konieczności leczenia w oddziałach intensywnej opieki medycznej.

Skuteczność w tym zakresie zmierzona będzie ilością koniecznych interwencji Zespołów Wczesnego Reagowania, przeniesień na OIT oraz zgonów. System ten umożliwi także prewencję unieruchomienia pacjenta w łóżku przy, co jest niezbędne przy zastosowaniu standardowego monitorowania medycznego.

Dodatkowym celem zaplanowanych w projekcie badań będzie doprowadzenie do zminimalizowania częstości kontaktu bezpośredniego personelu medycznego z pacjentem, a przez to zwiększenie bezpieczeństwa pracy w szpitalach jednoimiennych/ zakaźnych.

Metodyka: Planowane jest zrealizowanie badań w oparciu o wdrożony system telemetrii szpitalnej obejmującej 3 wybrane oddziały szpitala jednoimiennego ZOZ MSWiA w Białymstoku – Oddział Geriatrii, Oddział Kardiologii z OIOK oraz Oddział Chorób Wewnętrznych. W tym celu 10 pacjentów z każdego oddziału będzie poddanych ciągłemu monitorowaniu funkcji życiowych przy pomocy urządzeń telemetrycznych za pomocą sensorów umieszczonych na ciele pacjenta (na klatce piersiowej/palcu) – pomiar tętna, liczby oddechów, saturacji O2, temperatury, ciśnienia tętniczego.

Dane będą przesłane do centrum monitorowania, gdzie automatycznie będzie wyliczana skala EWS. Dodatkowy mobilny pkt monitorowania będzie znajdować się przy anestezjologicznym Zespole Wczesnego Reagowania. 5 pacjentów z każdego oddziału, obciążonych schorzeniami układu krążenia, przyjmujących leki działające proarytmogennie będzie objętych telemetrią ekg, z bezprzewodowym przesyłaniem danych do punktów monitorowania.

Zastosowanie wyników projektu w praktyce:

Opracowanie funkcjonalnego systemu opieki telemetrycznej pozwalającego na automatyzację ścieżki klinicznej dla pacjentów hospitalizowanych w szpitalach jednoimiennych:

Sprawdzony w warunkach wybranego szpitala jednoimiennego system telemetrii w opiece nad pacjentami z Covid-19 może być wdrożony w innych placówkach medycznych, co pozwoli na minimalizację bezpośredniego kontaktu personelu medycznego z pacjentem i ryzyka zakażenia a dodatkowo na zmniejszenie zużycia środków ochrony osobistej.

Ustalenie algorytmów optymalnej opieki i monitorowania pacjentów, niezbędnej częstości oceny parametrów życiowych wraz z określeniem tego, które z nich są wystarczające do prewencji: pogorszenia stanu klinicznego i rozwinięcia niewydolności oddechowej, konieczności leczenia w oddziale intensywnej opieki medycznej oraz zgonu. Wyniki badań mogą wpłynąć na potrzebę aktualizacji Zaleceń postępowania z chorymi na Covid-19.

Analiza zgromadzonych danych pomoże w ustaleniu charakterystyki pacjentów wymagającą dodatkowego monitorowania w celu poprawy ich rokowania.

Ustalenie i sprawdzenie organizacji pracy zespołów medycznych w oddziale, w tym zespołu wczesnego reagowania, pozwoli na generalizację schematów i ich implementację w innych placówkach medycznych sprawujących opiekę nad chorymi z Covid-19.

 

Powrót na początek strony