Misja szpitala: leczyć mądrze, skutecznie, po ludzku

Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych poprzez wzmocnienie opieki geriatrycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku

Barwy_RP_1.jpg Znaki.jpg
Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych poprzez wzmocnienie opieki geriatrycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku 
Tytuł projektu Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych poprzez wzmocnienie opieki geriatrycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku 
Nr decyzji UDA-RPPD.08.04.01-20-0067/18
Całkowita wartość projektu 2 415 862,00 PLN
Współfinansowanie EFRR
oraz Budżetu Państwa
1 467 717,04 PLN
Rola w projekcie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama - Kościałkowskiego
Źródło dofinansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Okres realizacji projektu 29.04.2019 r.-30.03.2020 r.
Główny cel projektu Zakres inwestycji obejmował zakup sprzętu i aparatury medycznej do Oddziału Geriatrii i Poradni Geriatrycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku w celu optymalnego wykorzystania posiadanej infrastruktury i zwiększenia efektywności leczenia i opieki nad pacjentami starszymi. W ramach projektu została również zakupiona nowa winda do budynku A, która poprawi jakość ciągów komunikacyjnych w Szpitalu i ułatwi korzystanie z infrastruktury szpitalnej zwłaszcza pacjentom starszym i niepełnosprawnym.
Opis projektu

Cele  odzwierciedlające planowane efekty inwestycji to m.in.:

•  podniesienie jakości oraz zwiększenie dostępności  i kompleksowości świadczeń medycznych w zakresie diagnozy, leczenia i opieki medycznej nad pacjentami starszymi i niepełnosprawnymi w ramach  Oddziału Geriatrii i Poradni  Geriatrycznej 

•  zapobieganie schorzeniom i niepełnosprawności u osób starszych

•  rozpoznawanie i leczenie chorób występujących u pacjentów geriatrycznych, którzy wymagają całościowej oceny i opieki specjalistycznej oraz postępowania fizjoterapeutycznego jako nieodłącznych elementów procesu leczniczego

•  upowszechnienie opieki geriatrycznej, edukacja pacjenta geriatrycznego, jego rodziny lub opiekunów

•  redukcja polifarmakoteriapii

•  skrócenie czasu oczekiwania na wizytę w Poradni i hospitalizację na Oddziale Geriatrii

•  podniesienie jakości życia i zdrowia osób starszych i niepełnosprawnych mieszkańców regionu

•  zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego oraz satysfakcji pacjentów poprzez polepszenie dostępności i jakości świadczonych usług medycznych

•  zapobieganie dyskryminacji mieszkańców regionu, wynikającej z braku dostępu do odpowiedniej infrastruktury  medycznej

•  poprawa atrakcyjności inwestycji powiatu białostockiego poprzez zwiększenie dostępności i jakości infrastruktury ochrony zdrowia w zakresie opieki na osobami starszymi i niepełnosprawnymi

Grupę docelową projektu stanowią bezpośrednio mieszkańcy województwa podlaskiego  - pacjenci geriatryczni z wielochorobowościami

Powrót na początek strony