Barwy_RP_1.jpg Znaki.jpg
Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2
na terenie województwa podlaskiego
Tytuł projektu Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2
na terenie województwa podlaskiego
Nr decyzji UDA-RPPD.08.04.01-20-0083/20
Całkowita wartość projektu 66 676 956,42 PLN
Współfinansowanie EFRR
oraz Budżetu Państwa
59 510 356,89 PLN
Rola w projekcie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama - Kościałkowskiego
Wartość projektu przypadający
na partnera projektu SP ZOZ MSWiA
w Białymstoku im. Mariana Zyndrama - Kościałkowskiego
3 003 180,00 PLN
Dofinansowanie z UE przypadający
na partnera projektu SP ZOZ MSWiA
w Białymstoku im. Mariana Zyndrama - Kościałkowskiego
2 702 861,98 PLN
Źródło dofinansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Okres realizacji projektu 02.2020-07.2021
Główny cel projektu Wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa podlaskiego poprzez poprawę sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w wyniku skoordynowanych działań na rzecz uzyskania optymalnego poziomu opieki zdrowotnej nad mieszkańcami regionu.
Opis projektu Cele szczegółowe odzwierciedlające planowane efekty inwestycji to m.in.:
- poprawa jakości i uzupełnienie rzeczowe infrastruktury wykorzystywanej w procesie realizacji usług medycznych istotnych z punktu widzenia stanu epidemiologicznego w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2,
- zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 w województwie,
- wzrost dostępności kadry medycznej w woj. podlaskim do niezbędnych nowoczesnych technologii medycznych w zakresie ratownictwa, diagnostyki i leczenia osób zakażonych SARS-CoV-2,
- zwiększenie potencjału i możliwości realizacji procesu diagnostyczno-leczniczego oraz ratowniczego w najbardziej sprawny, efektywny i bezpieczny sposób,
- zminimalizowanie ryzyka niedoborów kadry medycznej poprzez wzrost dostępności niezbędnych środków ochrony osobistej, urządzeń i środków do dezynfekcji,
- skrócenie czasu reakcji ratowniczej i diagnostyczno-leczniczej poprzez uzyskanie analogicznego poziomu zasobów medycznych do walki z koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie całego województwa.

Działania projektu: zakup sprzętu, specjalistycznych środków transportu, aparatury medycznej i diagnostycznej, zakup testów, odczynników oraz materiałów medycznych, zakup urządzeń i środków do dezynfekcji, zakup środków ochrony osobistej.

Grupę docelową projektu stanowią bezpośrednio wszyscy mieszkańcy województwa podlaskiego narażeni na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, a pośrednio osoby przebywające na terenie województwa, którzy otrzymają pomoc medyczną w zakresie diagnostyki czy leczenia COVID-19 ze strony jednostek partnerskich projektu.

Partnerzy projektu – 15 wspartych podmiotów zwalczających COVID-19